Government Numbers

Sr No City Department Name Contact Person Designation Phone No Mobile No
1 SANGLI COLLECTOR OFFICE Shri. Sanjay Shinde Resident Deputy Collector 0233 - 2326824 / 2323195 9422404242
2 SANGLI COLLECTOR OFFICE Shri. Babasaheb Beldar Additional Collector 033 - 2372889 / 2377676 9922889981
3 SANGLI COLLECTOR OFFICE Shri. Bhausaheb Galande District Supply Officer 0233 - 2373512 9689993035
4 SANGLI COLLECTOR OFFICE Dist. Dy. Election Officer Dist. Dy. Election Officer 0233 - 2326200 0233 - 2326200
5 SANGLI COLLECTOR OFFICE Smt. Suchita Bhikane Deputy Collector, EGS 0233 - 2373707 8975411908
6 SANGLI COLLECTOR OFFICE Deputy Collector, Revenue Deputy Collector, Revenue 0233 - 2326200 0233 - 2326200
7 SANGLI COLLECTOR OFFICE Shri. Pravin Salunke Dist. Resettlement Officer 0233 - 2376019 9421583573
8 SANGLI COLLECTOR OFFICE Shri. Shankarrao Bhosale S.L.A.O. No.1 9503042747 9503042747
9 SANGLI S.L.A.O. No.6 Shri. Babasaheb Beldar S.L.A.O. No.6 9922889981 9922889981
10 SANGLI S.L.A.O. No.9 Shri. Sharad Katkar S.L.A.O. No.9 9822763243 9822763243
11 मिरज S.D.O Miraj Shri. Hemant Nikam S.D.O (0233) 2222683 / 2222904 9689931121
12 वाळवा S.D.O. Walva Shri. Vijay Deshmukh S.D.O. (02342) 225673 / 221173 9423232559
13 जत S.D.O. Jat Shri. Pramod Gaikwad S.D.O. (02344) 246134 9860258932
14 KADEGAON S.D.O. Kadegaon Shri. Dadasaheb Kambale S.D.O. (02374) 242624 8975524199
15 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली श्री.सतिश लोखंडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0233 - 2373008 9767899333
16 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली दिलीप पाटील अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0233-2328849 7798925481
17 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली श्री. विक्रांत बगाडे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी [ सा ] 0233-2372725 9673805252
18 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली श्री.अजय माने प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 0233-2375318 9423044516
19 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली शुभांगी पाटोळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 0233-2372865 9011077910
20 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली श्री.रविकांत अडसूळ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 0233-2372726 9923009444
21 SANGLI जिल्हा परिषद सांगली श्री.संजय माळी कार्यकारी अभियंता [ बांधकाम ] 0233-2372719 8421524098
22 मिरज गट विकास अधिकारी, मिरज श्री.श्री.उत्तमराव वाघमोडे गट विकास अधिकारी, मिरज 0233-2223472 9860175795
23 कवठेमहांकाळ गट विकास अधिकारी, कवठे महांकाळ श्री.संदीप पवार गट विकास अधिकारी, कवठे महांकाळ 02341-222031 9011956275
24 आटपाडी गट विकास अधिकारी, आटपाडी श्री.एम.डी.साळुंखे गट विकास अधिकारी, आटपाडी 02343-220229 9422516400
25 जत गट विकास अधिकारी, जत श्री.होमराज गहाने गट विकास अधिकारी, जत 02344-246229 8378818295
26 विटा गट विकास अधिकारी, विटा श्री.एस.डी.जोशी गट विकास अधिकारी, विटा 02347-272030 9422192230
27 KADEGAON गट विकास अधिकारी, कडेगाव श्री.जी.डी.शेलार गट विकास अधिकारी, कडेगाव 02347-242970 9822050972
28 पलुस गट विकास अधिकारी, पलुस श्री.रमेश जोशी गट विकास अधिकारी, कडेगाव 02346-228400 9422616341
29 तासगांव गट विकास अधिकारी, तासगाव श्री.सतिश गाडवे गट विकास अधिकारी, तासगाव 02346-240646 9850904078
30 वाळवा गट विकास अधिकारी, वाळवा श्री.विजयसिंह जाधव गट विकास अधिकारी, वाळवा 02342-224048 9420633981
31 शिराळा गट विकास अधिकारी, शिराळा दिपाली पाटील गट विकास अधिकारी, शिराळा 02345-272128 8275087055
32 SANGLI महानगरपालिका श्री. एम.वाय.कारचे आयुक्त मनपा, सांगली 0233-2323167 9922501470
33 SANGLI महानगरपालिका श्री.प्रशांत रसाळ उपायुक्त, मनपा, सांगली 0233-2373721 9822185914
34 SANGLI महानगरपालिका श्री.सुनील नाईक उपायुक्त, मनपा, मिरज 0233-2229774 9822185985
35 SANGLI महानगरपालिका श्री.रमेश वाघमारे सहा आयुक्त, मनपा, सांगली 0233-2373721 9822185919
36 SANGLI महानगरपालिका टीना गवळी सहा आयुक्त, मनपा, मिरज 0233-2373721 9822185928
37 SANGLI महानगरपालिका श्री.चंद्रकांत चौधरी सहा.आयुक्त, कुपवाड 0233-2373721 9922416029
38 SANGLI महानगरपालिका डॉ.श्री.सुनील आंबोळे वैद्यकीय अधिकारी 0233-2373721 9657709164
39 SANGLI महानगरपालिका श्री.नकुल जकाते प्रशासकीय अधिकारी 0233-2373721 9822185929
40 SANGLI महानगरपालिका श्री.शिवाजीराव दुधाळ अग्निशामक अधिकारी 0233-2373333 9822185923
41 SANGLI महानगरपालिका सी.जी.सोनावणे शहर अभियंता 0233-2373333 9822185934
42 SANGLI महानगरपालिका एस.बी.पाटील कार्यकारी अभियंता 0233-2374625 9822185982
43 SANGLI महानगरपालिका आर.पी.जाधव नगर अभियंता 0233-2223271 9822185967
44 इस्लामपूर नगरपरिषद श्री.निलेश देशमुख मुख्याधिकारी 02342 - 222023 985077555
45 आष्टा नगरपरिषद श्री.पंकज पाटील मुख्याधिकारी 02342 - 242023, 241259 9423285144
46 तासगांव नगरपरिषद श्री.अभिजित वायकोस मुख्याधिकारी 02346 - 240125, 240143 7588018056
47 विटा नगरपरिषद श्री.महेश रोकडे मुख्याधिकारी 02347 - 275265 909695555
48 जत नगरपरिषद पंडित पाटील मुख्याधिकारी 02344 - 246020 9850704022
49 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.भाऊसाहेब गलांडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी 0233-2373512 9689993035
50 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.प्रवीण साळुंखे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 0233-2376019 9421583573
51 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय सुचिता भिकाणे उपजिल्हा अधिकारी रोहयो 0233-2373707 8975411908
52 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.बाबासाहेब बेलदार उपजिल्हा अधिकारी भू संपादन 0233-2211217 9922889981
53 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.शरद काटकर उपजिल्हा अधिकारी भू संपादन क्र.3 0233-2211217 9423287817
54 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय रेखा सोळखी उपजिल्हा अधिकारी भू संपादन क्र.3 0233-2211217
55 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.अरविंद कोळी उपजिल्हा अधिकारी भू संपादन क्र.7 0233-2211133 9850445019
56 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय के.एम.दास जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी 0233-2626239 9881036558
57 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.शंकरराव भोसले उपजिल्हा अधिकारी भू संपादन क्र.1 0233-2211133
58 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय बी.जे.जगदाळे जिल्हा नियोजन अधिकारी 0233-2373525 9422584516
59 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय श्री.देवदत्त ठोंबरे तहसीलदार [ चिटणीस ] सांगली 0233-2326824 9850400075
60 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय विजया यादव विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 9422885805
61 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय रफिक नदाफ व्यवस्थापन अधिकारी 0233-2373063 9096707339
62 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय वैशाली पवार विधी अधिकारी 0233-2326824 9850155122
63 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय वैशाली पवार विधी अधिकारी 0233-2326824 9850155122
64 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय टी.पी.दोरकर तहसीलदार पुनर्वसन व सर्वसाधारण 0233-2676019 9881717700
65 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय उगले अतिरिक्त जिल्हा पुरवठा अधिकारी 0233-2373512 9850498863
66 SANGLI जिल्हाधिकारी कार्यालय अनिता देशमुख तहसीलदार, सं.गा.योजना 0233-2377320 9527727200
67 SANGLI महानगरपालिका सांगली अग्निशमन विभाग श्री . शिवाजीराव दुधाळ मुख्य अग्निशमन अधिकारी 0233-2373333 9822185923
68 SANGLI महानगरपालिका सांगली अग्निशमन विभाग श्री . श्रीकांत वाघमारे लीडिंग फायरमन 0233-2222610, TOLL FREE NO. 18002332375 9922507426
69 इस्लामपूर नगरपरिषद अग्निशमन विभाग श्री . साहेबराव जाधव 02342-223398 9975162007
70 तासगांव नगरपरिषद अग्निशमन विभाग अग्निशमन विभाग तासगाव 02346-240125
71 आष्टा नगरपरिषद अग्निशमन विभाग आर.एम.कांबळे अग्निशमन विभाग 02342-241139 9403227626
72 SANGLI महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, सांगली श्री .एम.जे.शिंदे अधीक्षक अभियंता 0233-2301744 7875769222
73 SANGLI महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, सांगली अनिल थोरात कार्यकारी अभियंता 0233-2374731, 2676267 7875769013
74 SANGLI महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, सांगली अनिल थोरात कार्यकारी अभियंता ग्रामीण 0233-2301748 7875769014
75 SANGLI महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, सांगली नीता शिंदे अति . कार्यकारी अभियंता प.विभाग, सांगली 0233-237431 7875769464
76 मिरज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पी.जी.शेजाळे कार्यकारी अभियंता, मिरज 0233-2222665 9372141122
77 SANGLI सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पी.जी.चव्हाण कार्यकारी अभियंता, सांगली 0233-2375898 9922112511
78 मिरज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, डी.डी.रोंगे उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, मिरज 0233-223023 7350133000
79 SANGLI सार्वजनिक बांधकाम विभाग, श्री.पी.एच मोहिते उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, सांगली 0233-2373266 8308439981
80 कवठेमहांकाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, श्री.सलीम मुल्ला उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कवठेमहांकाळ 02341-222227 9822348687
81 पलुस सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पलुस श्री.मिसाळ उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पलुस 02346-228300 9370406466
82 KADEGAON सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कडेगाव श्री.एस.ए.पाटील उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कडेगाव 02347-242134 9823607037
83 जत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कडेगाव श्री.बोळीशेट्टी उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जत क्र .1 02344-246206 9011061999
84 जत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कडेगाव श्री.बोळीशेट्टी उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जत क्र .2 02344-246206 9011061999
85 मिरज उपविभागीय अधिकारी मिरज श्री हेमंत निकम उपविभागीय अधिकारी मिरज 0233-2222683 9689931121
86 मिरज तहसीलदार मिरज श्री . किशोर घाडगे तहसीलदार मिरज 0233-2222682 9823323434
87 कवठेमहांकाळ तहसीलदार कवठे महांकाळ श्री . सचिन डोंगरे तहसीलदार मिरज 02341-222039 9423067167
88 तासगांव तहसीलदार तासगाव श्री . सुधाकर भोसले तहसीलदार तासगाव 02346-250630 9850425522
89 जत उपविभागीय अधिकारी, जत श्री . प्रमोद गायकवाड उपविभागीय अधिकारी, जत 02344-246134 9860258932
90 जत तहसीलदार , जत श्री . अभिजित पाटील तहसीलदार , जत 02344-242134 7719955855
91 विटा उपविभागीय अधिकारी, विटा श्री . सचिन इथापे उपविभागीय अधिकारी, विटा 02347-272777 9881002321
92 आटपाडी तहसीलदार आटपाडी श्री . ज्योगेन्द्र कट्यारे तहसीलदार आटपाडी 02343-221624 8007711711
93 आटपाडी तहसीलदार आटपाडी श्री . ज्योगेन्द्र कट्यारे तहसीलदार आटपाडी 02343-221624 8007711711
94 KADEGAON उपविभागीय अधिकारी, कडेगाव श्री . दादासाहेब कांबळे उपविभागीय अधिकारी, कडेगाव 02347-242624 8975524199
95 KADEGAON उपविभागीय अधिकारी, कडेगाव श्री . दादासाहेब कांबळे उपविभागीय अधिकारी, कडेगाव 02347-242624 8975524199
96 KADEGAON तहसीलदार , कडेगाव श्री . हेमंत निकम तहसीलदार , कडेगाव 02347-243122 9767072331
97 पलुस तहसीलदार पलुस एम.एस. बर्गे तहसीलदार पलुस 02346-226888 9049200841
98 पलुस तहसीलदार पलुस एम.एस. बर्गे तहसीलदार पलुस 02346-226888 9049200841
99 वाळवा तहसीलदार वाळवा रुपाली सरनोबत तहसीलदार वाळवा 02342-225050 9922341236
100 वाळवा उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विजय देशमुख उपविभागीय अधिकारी, वाळवा 02342-225673 9423232559
101 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन जिल्हाधिकारी दालन जिल्हाधिकारी दालन 0233-2373001
102 SANGLI उप्पर जिल्हाधिकारी दालन उप्पर जिल्हाधिकारी दालन उप्पर जिल्हाधिकारी दालन 0233-2372889
103 SANGLI निवासी उप जिल्हाधिकारी दालन निवासी उप जिल्हाधिकारी दालन निवासी उप जिल्हाधिकारी दालन 0233-2373063
104 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन उप चिटणीस शाखा उप चिटणीस शाखा 0233-2373063
105 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन सामान्य शाखा सामान्य शाखा 0233-2373185
106 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन महसूल शाखा महसूल शाखा 0233-2326824
107 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन महसूल शाखा महसूल शाखा 0233-2326824
108 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन निवडणूक शाखा निवडणूक शाखा 0233-2326200
109 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन पुरवठा शाखा पुरवठा शाखा 0233-2673512
110 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन रोजगार हमी योजना शाखा रोजगार हमी योजना शाखा 0233-2373707
111 SANGLI जिल्हाधिकारी दालन नियोजन शाखा नियोजन शाखा 0233-2373525
112 SANGLI पोलीस विभाग संजय वर्मा विशेष पोलीस महानिरीक्षक 0231-2667533 9822190787
113 SANGLI पोलीस विभाग सुनील फुलारी पोलीस अधीक्षक 0233-2672323 9763616161
114 SANGLI पोलीस विभाग लक्ष्मीकांत पाटील उप्पर पोलीस अधीक्षक 0233-2672550 9623322332
115 SANGLI पोलीस विभाग रावसाहेब सरदेसाई पोलीस उप अधीक्षक, ग्रह शाखा 0233-2671042 9822509908
116 SANGLI पोलीस विभाग पूर पोलीस नियंत्रण क क्ष पूर पोलीस नियंत्रण क क्ष 0233-2672100
117 SANGLI पोलीस विभाग बाळ कृ ष्ण कदम पो.निरीक्षक , जि .वि .शा .सांगली 0233-2672696 9766138833
118 SANGLI पोलीस विभाग प्रकाश गायकवाड उप . विभागीय पोलीस अधिकारी सांगली 0233-2377744 9823943123
119 SANGLI पोलीस विभाग उप . विभागीय पोलीस अधिकारी मिरज उप . विभागीय पोलीस अधिकारी मिरज 0233-2222539
120 तासगांव पोलीस विभाग अनिकेत भारती उप . विभागीय पोलीस अधिकारी तासगाव 02346-242200 9158999467
121 इस्लामपूर पोलीस विभाग वैशाली शिंदे उप . विभागीय पोलीस अधिकारी इस्लामपूर 02342 - 222059 9881260998
122 विटा पोलीस विभाग अभिजित पाटील उप . विभागीय पोलीस अधिकारी विटा 02347 - 276116 976545891
123 जत पोलीस विभाग अनिकेत भारती उप . विभागीय पोलीस अधिकारी जत 02344 - 247900 9158999467
124 SANGLI पोलीस विभाग शिवाजी आवटे पोलीस निरीक्षक , सांगली शहर 02344 - 2373033 9823172102
125 SANGLI पोलीस विभाग शिवाजी आवटे पोलीस निरीक्षक , सांगली शहर 02344 - 2373033 9823172102
126 SANGLI पोलीस विभाग चोरमले पोलीस निरीक्षक , विश्रामबाग 02344 - 2373033 9923100998
127 SANGLI पोलीस विभाग पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर 0233- 2212100 9923100998
128 SANGLI पोलीस विभाग आर.डी .मोरे पोलीस निरीक्षक , मिरज ग्रामीण 0233- 2232133 9923112661
129 SANGLI पोलीस विभाग अशोक भवड पोलीस निरीक्षक , कुपवाड 0233- 2664333 8888251100
130 SANGLI पोलीस विभाग शहाणे स.पोलीस निरीक्षक , तासगाव 02346 - 240100
131 पलुस पोलिस प्रकाश गायकवाड सह .पोलिस निरीक्षक, पलुस 02346-228100 9552869100
132 आटपाडी पोलिस विभाग शेलार सह.पोलीस निरीक्षक 02343-220233 9860272123
133 विटा पोलीस विभाग अनिल पवार पोलीस निरीक्षक 02347-272633 9822000406
134 KADEGAON पोलीस विभाग अशोक कदम पोलीस निरीक्षक 02347-242233 9422315349
135 शिराळा पोलीस विभाग ए.व्ही .गुजर पोलीस निरीक्षक 02345-272133 9823722990
136 जत पोलीस विभाग श्रीकांत पिंगळे पोलीस निरीक्षक 02344-246233 9923014777
137 कवठेमहांकाळ पोलीस विभाग सिराजअली इनामदार पोलीस निरीक्षक 02341-222033
138 इस्लामपूर पोलीस विभाग संजय पाटील पोलीस निरीक्षक 02342-222033 9923132866
139 SANGLI पोलीस विभाग खाडे बॉम्ब शोधक पथक 9850612233
140 SANGLI पोलीस विभाग खाडे बॉम्ब शोधक पथक 9850612233
141 SANGLI पोलीस विभाग महिला कक्ष महिला कक्ष 0233-2672223
142 SANGLI पोलीस विभाग डांगरे श्वान पथक 9404854865
143 SANGLI पोलीस विभाग आर.के.यादव म.न.पा.श्वान युनिट 9822185921
144 मिरज जिल्हा आरोग्य विभाग डॉ .एस.एस.वाघ वैद्यकीय अधीक्षक , मिरज मेडिकल कॉलेज , मिरज 0233-2374651, 2374654 9422393401
145 मिरज जिल्हा आरोग्य विभाग डॉ .डो नगावकर अधिष्ठाता , मिरज मेडिकल कॉलेज , मिरज 0233-2231158 9769018838
146 SANGLI जिल्हा आरोग्य विभाग डॉ .एस.बी.सांगळे जिल्हा शल्य चिकित्सक , सांगली 0233-2374651, 2374654 9422263923
147 SANGLI जिल्हा आरोग्य विभाग डॉ .आर .एस .हंकारे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि .प ., सांगली 0233-2373032 9422618768
148 SANGLI जिल्हा आरोग्य विभाग डॉ .बी.के.दळवी जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, सांगली 0233-2374655 9422029504
149 SANGLI जिल्हा आरोग्य विभाग डॉ .संगीता देशमुख जिल्हा हिवताप अधिकारी, सांगली 0233-2377168 9423809055
150 SANGLI पशु संवर्धन विभाग डॉ.विश्वस राव मोरे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प.सांगली 0233-2375108 9422648617
151 मिरज पशु संवर्धन विभाग डॉ.एम.बी.बनसोडे जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन, मिरज 0233-2222233 9922995118
152 मिरज पशु संवर्धन विभाग डॉ.बी.ए.शेख सह. उपायुक्त, पशुसंवर्धन, मिरज 0233-2222983 9422045647
153 इस्लामपूर पशु संवर्धन विभाग डॉ.एस.जी . गिरमे सह. उपायुक्त, पशुसंवर्धन, मिरज 02342-220120 9922672502
154 विटा पशु संवर्धन विभाग डॉ.एम .बी . गवळी सह. उपायुक्त, पशुसंवर्धन, विटा 02347-273092 9420703609
155 तासगांव पशु संवर्धन विभाग डॉ.ए.एस.खरात सह.आ युक्त, पशुसंवर्धन, तासगाव 02346-241010 9850444321
156 कवठेमहांकाळ पशु संवर्धन विभाग डॉ.एस.आर.भरते सह.आ युक्त, पशुसंवर्धन, कवठेमहांकाळ 02341-222147 8275450158
157 मिरज पशुसंवर्धन विभाग डॉ.सौ.ए.व्ही .ढोके पशुधन विकास अधिकारी , जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र , मिरज 0233-2375108 9921481948
158 SANGLI कृषी विभाग शिरीष जमदाडे जिल्हा कृषी अधीक्षक, कृषी अधिकारी 233-2601413 9422463206
159 SANGLI कृषी विभाग आर.जे.भोसले जिल्हा कृषी अधिकारी , जि.प.सांगली 0233-2372718 9400444291
160 SANGLI कृषी विभाग एस.डी.शेळके प्रकल्प संचालक, ( आत्मा ) 0233-2601011 9423690854
161 SANGLI कृषी विभाग प्रकल्प उपसंचालक, ( आत्मा ) प्रकल्प उपसंचालक, ( आत्मा ) 0233-2601011
162 SANGLI कृषी विभाग सी.जी.जगताप प्रकल्प उपसंचालक, ( आत्मा ) 0233-2601011 9423264111
163 SANGLI कृषी विभाग पी.पी.कुंभार मृदु सर्वेक्षण विभाग 0233-237650. 9921958100
164 मिरज कृषी विभाग एम.डी.वेताळ उपविभाग मिरज 0233-2301236 9404953102
165 विटा कृषी विभाग जे.जि.कवाडे उपविभाग विटा 0233-272613 9822422098
166 जत कृषी विभाग आर.एन.कांबळे उपविभाग जत 02344-246526 9881154303
167 मिरज कृषी विभाग एस.एम.मेडीदार तालुका कृषी अधिकारी मिरज 0233-2222077 9422406490
168 पलुस कृषी विभाग आर.जी.चव्हाण तालुका कृषी अधिकारी पलुस 02346-229080 9403963609
169 शिराळा कृषी विभाग बी.डी.माने तालुका कृषी अधिकारी शिराळा 02345-272953 9423866259
170 जत कृषी विभाग बी.डी.लांडगे तालुका कृषी अधिकारी जत 02344-246203 9403963825
171 कवठेमहांकाळ कृषी विभाग पी.एस.चव्हाण तालुका कृषी अधिकारी कवठेमहांकाळ 02341-222012 9421130446
172 विटा कृषी विभाग सी.पी.डुबल तालुका कृषी अधिकारी , विटा 02347-272657 9423868561
173 आटपाडी तालुका कृषी अधिकारी एच .जी.होलमुखे तालुका कृषी अधिकारी , आटपाडी 02343-220206 9405577600
174 तासगांव तालुका कृषी अधिकारी आर.बी.शिंदे तालुका कृषी अधिकारी , तासगाव 02346-250464 94224064492
175 KADEGAON तालुका कृषी अधिकारी एन.ती.पिंजारी तालुका कृषी अधिकारी , कडेगाव 02347-242304 9421124664
176 वाळवा तालुका कृषी अधिकारी वाय .एन.पठाण तालुका कृषी अधिकारी , वाळवा 02342-225132 9767222286
177 SANGLI जिल्हा माहिती कार्यालय एस.आर.माने जिल्हा माहिती अधिकारी 0233-2602059 9422614545
178 SANGLI जिल्हा माहिती कार्यालय रागिणी यादव सहाय्यक संचालक , आकाशवाणी केंद्र 0233-2332883 9421222295
179 SANGLI जिल्हा माहिती कार्यालय श्रीनिवास जरंडीकर आकाशवाणी 0233-2332883 9422709985
180 SANGLI दूरसंचार विभाग रविकांत महाव्यवस्थापक, भारत संचार निगम, सांगली 0233-2330000 9422330515
181 SANGLI रेल्वे विभाग आरसु स्टेशन प्रबंधक , रेल्वे विभाग सांगली 0233-2671322 9503013956
182 मिरज रेल्वे विभाग भिंगारदिवे पोलीस निरीक्षक, रेल्वे पोलीस, मिरज 0233-2222533 9767101205
183 SANGLI बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , सांगली बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 0233-2530649, 2531127
184 SANGLI बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , सांगली बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 0233-2530648, 2531126
185 मिरज बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , मिरज बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 0233-2222329, 2222658
186 इस्लामपूर बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , इस्लामपूर बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02342-224110, 224028
187 तासगांव बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , तासगाव बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02346-265671, 240636
188 विटा बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , विटा बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02347- 272022, 272064
189 जत बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , जत बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02344 - 246249, 246228
190 आटपाडी बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , आटपाडी बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02343 - 221830, 221622
191 कवठेमहांकाळ बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , कवठेमहांकाळ बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02341 - 222055, 222044
192 शिराळा बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , शिराळा बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02345 - 272218, 272139
193 पलुस बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष , पलुस बस स्थानक व वाहतूक नियंत्रण कक्ष 02346 - 202155, 228055
194 SANGLI वन विभाग एस.बी.चव्हाण विभागीय वन अधिकारी 0233-2344639 9403780358
195 SANGLI सामाजिक वनीकरण विभाग ए.टी .थोरात उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग 0233-234779 9766617617
196 SANGLI सामाजिक वनीकरण विभाग ए.टी .थोरात उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग 0233-234779 9766617617
197 SANGLI जिल्हा सैनीक अधिकारी कर्नल प्रदीप ढोले जिल्हा सैनीक अधिकारी 0233-2671711 9420699885
198 SANGLI भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा एस.डी.गायकवाड वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा 0233-2601439 9421353699
199 SANGLI भूमी अभिलेख व्ही एस शिंदे अधिक्षक, भूमी अभिलेख 0233-2600200 9422109137
200 SANGLI उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांगली बी.जी.वाघुले उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांगली 0233-2310555 9769927804
201 SANGLI विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन मंडळ दिलीप कदम विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन मंडळ 0233-2332113 9850277395
202 SANGLI जिल्हा सांखिकी अधिकारी जी.एस.धनवडे जिल्हा सांखिकी अधिकारी 0233-2600073 9423019414
203 SANGLI बी.एस.एन. वरिष्ठ महाप्रबंधक रविकांत वरिष्ठ महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. 0233-2330000 9422330515
204 SANGLI सह.धर्मादाय आयुक्त , सांगली एम.एल.जोशी सह.धर्मादाय आयुक्त , सांगली 0233-2621502 9421833399
205 SANGLI अन्न व औषध प्रशासन , सांगली एस.एम.साख्रेकर सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन , सांगली 0233-2602201
206 SANGLI जिल्हा क्रीडा अधिकारी युवराज नाईक जिल्हा क्रीडा अधिकारी , सांगली 0233-2212611 9422669377
207 SANGLI प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ, सांगली एस.एस.सुतार प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ, सांगली 0233-2670594
208 SANGLI महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एल.एस.भड उप प्रादेशिक अधिकारी , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 0233-2672032 7588048223
209 SANGLI सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन पाटणकर सहाय्यक कामगार आयुक्त,सांगली 0233-2672046 9881883224
210 SANGLI सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय प्र.के.सुर्वे सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय 0233-2600031 9422308701
211 SANGLI जिल्हा कोषागार अ धिकारी, सांगली अश्विनी भोसले / जाख्लेकर जिल्हा कोषागार अ धिकारी, सांगली 0233-2381749 7588167885
212 SANGLI सिटी सर्वे ऑफीस , सांगली सिटी सर्वे ऑफीस , सांगली सिटी सर्वे ऑफीस , सांगली 0233-2600100
213 SANGLI आय . टी.आय सांगली वाय . पी. पारगाव कर प्राचार्य - आय . टी. आय सांगली 0233-2310139 9422691136
214 SANGLI जिल्हा रेशीम अधिकारी, सांगली साळुंखे जिल्हा रेशीम अधिकारी, सांगली 9422411803
215 SANGLI जिल्हा रेशीम अधिकारी, सांगली पी.ओ.गोसावी राज्य उत्पादन शुल्क,सांगली 0233-2670876 9967311369
216 SANGLI रोजगार व स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र , सांगली पी.ओ.गोसावी सहाय्यक संचालक रोजगार व स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र , सांगली 0233-2600554 9850830873
217 SANGLI जिल्हा सहनिबंधक , सांगली जी.डी.कराडकर जिल्हा सहनिबंधक , सांगली 0233-2376136 8275090353
218 SANGLI नाबार्ड नाबार्ड नाबार्ड 0233-2371755
219 SANGLI कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सांगली एम.एल.माळी प्रशासक सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सांगली 0233-2670143 9423272455
220 SANGLI मृदु सर्वेक्षण प्रकाश कुंभार मृदु सर्वेक्षण चाचणी अधिकारी 9921958100
221 SANGLI जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण पी.व्ही.जाधव प्राचार्य 9970106157
222 SANGLI जिल्हा उद्योग केंद्र पी.जे.कांबळे महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र 9823075141
223 SANGLI जिल्हा न्यायालय व सत्र न्यायालय ए.डी.उपाध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 0233-2374515
224 SANGLI जिल्हा न्यायालय व सत्र न्यायालय सी.डी.माने जिल्हा सरकारी वकील 0233-237544 9850994477
225 SANGLI जिल्हा न्यायालय व सत्र न्यायालय आर.ए.शेख न्यायाधीश, लेबर कोर्ट 0233-2674687
226 SANGLI जिल्हा न्यायालय व सत्र न्यायालय म्याट ऑफिस , मुंबई म्याट ऑफिस , मुंबई 022-22826196
227 SANGLI शासकीय विश्रामगृह शासकीय विश्रामगृह, माधवनगर शासकीय विश्रामगृह, माधवनगर 0233-2620265
228 SANGLI शासकीय विश्रामगृह शासकीय विश्रामगृह, मिरज शासकीय विश्रामगृह, मिरज 0233-2231653
229 SANGLI शासकीय विश्रामगृह शासकीय विश्रामगृह, विश्रामबाग शासकीय विश्रामगृह, विश्रामबाग 0233-2672092
230 SANGLI शासकीय विश्रामगृह शासकीय विश्रामगृह, क्र १ शासकीय विश्रामगृह, क्र १ 0233-2323891
231 मिरज शासकीय रुग्णवाहिका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज 0233-2232091
232 इस्लामपूर शासकीय रुग्णवाहिका उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर 02342-223158
233 कवठेमहांकाळ शासकीय रुग्णवाहिका उपजिल्हा रुग्णालय, कवठेमहांकाळ उपजिल्हा रुग्णालय, कवठेमहांकाळ 02341-223936
234 पलुस शासकीय रुग्णवाहिका उपजिल्हा रुग्णालय, पलुस उपजिल्हा रुग्णालय, पलुस 02346-226211
235 तासगांव शासकीय रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय, तासगाव ग्रामीण रुग्णालय, तासगाव 02346-250280
236 शिराळा शासकीय रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय, शिराळा ग्रामीण रुग्णालय, शिराळा 02345-270049
237 विटा शासकीय रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय, विटा ग्रामीण रुग्णालय, विटा 02347-273275
238 जत शासकीय रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय, जत ग्रामीण रुग्णालय,जत 02344-246288
239 आटपाडी शासकीय रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय, आटपाडी ग्रामीण रुग्णालय, आटपाडी 02343-220308
240 SANGLI रक्त पेढी जिल्हा रक्त पेढी, सांगली जिल्हा रक्त पेढी, सांगली 0233-2374585
241 मिरज वसंतदादा पाटील रक्त पेढी वसंतदादा पाटील रक्त पेढी, मिरासाहेब कॉम्प्लेक्स, मिरज वसंतदादा पाटील रक्त पेढी, मिरासाहेब कॉम्प्लेक्स, मिरज 0233-2222319
242 मिरज वान्लेस वाडी हॉस्पिटल रक्त पेढी वान्लेस वाडी हॉस्पिटल रक्त पेढी वान्लेस वाडी 0233-2225399
243 मिरज सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटल , मिरज सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटल , मिरज सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटल , मिरज 0233-2211601
244 SANGLI डॉ.शिरगावकर रक्तपेढी , सांगली डॉ.शिरगावकर रक्तपेढी , सांगली डॉ.शिरगावकर रक्तपेढी , सांगली 0233-2373044
245 इस्लामपूर राजारामबापू पाटील, रक्तपेढी , इस्लामपूर राजारामबापू पाटील, रक्तपेढी , इस्लामपूर राजारामबापू पाटील, रक्तपेढी , इस्लामपूर 02342-224939
246 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय जिल्हा माहिती अधिकारी जिल्हा माहिती अधिकारी 9422614545
247 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.पुढारी दै.पुढारी 0233-2324581
248 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.केसरी दै.केसरी 0233-2310838
249 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.तरुण भारत दै.तरुण भारत 0233-2332066
250 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.सत्यदूत दै.सत्यदूत 0233-2530414
251 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.अग्रदूत दै.अग्रदूत 0233-2622517
252 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.महाराष्ट्र पश्चिम दै.महाराष्ट्र पश्चिम 0233-2305771
253 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.पुण्यनगरी दै.पुण्यनगरी 0233-2373898
254 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.लोकसत्ता दै.लोकसत्ता 8421760877
255 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.सामना दै.सामना 9970897130
256 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.महासत्ता दै.महासत्ता 0233-2373755
257 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.सकाळ दै.सकाळ 0233-2320904
258 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.ललकार दै.ललकार 0233-25300278
259 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.जनप्रवास दै.जनप्रवास 0233-2337775
260 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.नवसंदेश दै.नवसंदेश 0233-2332373
261 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.प्रतिध्वनी दै.प्रतिध्वनी 0233-2221946
262 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.लोकमत दै.लोकमत 0233-2625960
263 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय महाराष्ट्र टाईम्स महाराष्ट्र टाईम्स 0233-2372422
264 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय वृत्त रत्न सम्राट वृत्त रत्न सम्राट 9850403159
265 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.वस्ताद दै.वस्ताद 9850403159
266 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय पी.टी.आय पी.टी.आय 9822058178
267 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै .लोकमंथन दै .लोकमंथन 9850076381
268 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.इंडियन एक्सप्रेस दै.इंडियन एक्सप्रेस 9975785502
269 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.प्रभात दै.प्रभात 9326063652
270 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.दिव्य मराठी दै.दिव्य मराठी 9326063652
271 SANGLI जिल्हा वृत्त संपादक / प्रेस कार्यालय दै.दुसरी बाजू दै.दुसरी बाजू 9545988444
272 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया शिवाजी कांबळे दूरदर्शन 9890729464
273 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया गणेश जोशी ए.बी.पी.माझा 9420105000
274 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया सी.न्यूज सांगली सी.न्यूज सांगली 8007505000, 9579743003
275 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया हणमंत विभूते सहारा समय 9823214690
276 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया स्वाती चिखलीकर आज तक 8282805653
277 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया विजय पाटील साम टी.व्ही 9922242270
278 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया शशिकांत शिंदे ई.टी.व्ही. 9881129284
279 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया संजय देसाई न्यूज एक्सप्रेस 9881550338
280 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया रविंद्र कांबळे झी २४ तास 9371068230
281 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया आय.बी.एन.लोकमत आय.बी.एन.लोकमत 9923271017
282 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया दीपक चव्हाण जय महाराष्ट्र 7385673100
283 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया रॉबिन्सन डेव्हिड एन.डी 9822257914
284 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया राजेंद्र कांबळे टी.व्ही.9 न्यूज 9970127647
285 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया स्वप्नील शहा संवाद न्यूज 9922286065
286 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया जयश्री फडतरे लाईव्ह 9371611626
287 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया संजय देसाई बालाजी न्यूज 9881550338
288 SANGLI इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया जयश्री फडतरे नवजागृती 9371611626
289 इस्लामपूर बांधकाम ठेकेदार प्रवीण पाटील बांधकाम ठेकेदार 02342-220077 9850001177
290 विटा बांधकाम ठेकेदार दिलीप जाधव मे .डोंगरे कन्सट्रकश न 02347-273764 9325709090
291 तासगांव बांधकाम ठेकेदार निकम लक्ष्मी नारायण कन्सट्रकश न 9672106230
292 तासगांव बांधकाम ठेकेदार मुजावर किस्मत कन्सट्रकश न 02346-264641 9372144856
293 SANGLI स्वयसेवी संस्था डॉ.सतीश नाईक स्वयसेवी संस्था 982374 66 77
294 SANGLI Hon. Collector & District Magistrate Shri. V. N. Kalam (I.A.S.) Hon. Collector 0233 - 2373001 / 2373003